Jako druh, máme my lidé tendenci považovat za samozřejmé, že jsme jediní, kteří dokáží budovat moderní civilizace. Používat nástroje a měnit krajinu kolem nás vzhledem k našim potřebám. Jsme blízko k odhalení. Je to přeci hotová věc, že v dějinách planety Země jsou lidé jediným druhem, který zdokonaluje stroje, nautomatizaci, elektřinu a masovou komunikaci. Jednoduše řečeno rysy průmyslově vyspělé civilizace.  Ale co kdyby na Zemi existovala další, jiná vyspělá civilizace už před milióny lety? Mohli bychom dnes najít důkazy o její existenci v geologických záznamech?

Odhalení mimozemského života

Zkoumáním vlivu dopadu, lidské průmyslové činnosti, na planetu Zemi, provedli dva výzkumní pracovníci studii, která bere v potaz odhalení existenci vyspělých civilizací už v dávné historii a jak by důkaz o jejich existenci změnil průběh hledání mimozemského života. Studie se objevila před měsícem v online databázi Cornellovy univerzity pod názvem  „ Siluriánská hypotéza: Bylo by možné odhalit existenci vyspělé průmyslové civilizace v geologických záznamech“. Šetření bylo vedeno dvěma mistry svého oboru. Prvním z nich je Gavin Schmidt, klimatolog působící v Goddarově institutu pro kosmický výzkum. Jeho parťákem se stal Adam Frank, který je astrofyzikem učícím na Rochesterské univerzitě.

Jak ukazují výsledky studie, hledání života na jiných planetách častou zahrnuje porovnávání podobností se Zemí, aby bylo zjištěno, za jakých podmínek by život mohl existovat i jinde. Toto pronásledování však zahrnuje také hledání mimozemské civilizace (SETI), která by byla schopna komunikovat s námi. Samozřejmě se předpokládá, že takový civilizace by musela mít v první řadě rozvinutou průmyslovou základnu.

No, a právě to vyvolává otázku.

Jak často se průmyslově vyspělé civilizace mohou rozvíjet a vůbec vznikat. Na tuto otázku právě Schmidt a Frank odkazují v „Siluriánské hypotéze“. Je zde ale několik komplikací, protože lidstvo je jediným příkladem průmyslově vyvíjejícím se druhem, o kterém víme. I když jsme po staletí jediní svého druhu, naše existence je pouhým zlomkem doby, kdy na Zemi vznikal složitý život.

Prvním krokem bylo klíčovou otázku hypotézy zasadit do Drakeovy rovnice. Jde o matematický vztah, který dokáže určit počet komunikace schopných, mimozemských civilizací, existujících ve stejném okamžiku. A právě díky Siluriánské hypotézy se mohou parametry rovnice změnit, stejně jako díky průzkumům exoplanet.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Techniky a metodologie

Stručně řečeno odhalení, díky zdokonalení přístrojové techniky a metodologie vědci byli schopni určit rychlost, kterou tvoří hvězdy v naší galaxii. Navíc nedávné průzkumy o exoplanetách vedly některé astronomy k závěru, že naše galaxie by mohla obsahovat až 100 miliard potenciálně obytných planet . Kdyby bylo možné nalézt důkaz o jiné civilizaci v historii Země, mohlo by to dále omezit Drakeovu rovnici.

Poté se zabývali pravděpodobnými geologickými důsledky lidské průmyslové civilizace a následně porovnávají tento otisk s potenciálně podobnými událostmi v dostupných geologických záznamech. Mezi ně patří uvolňování izotopových anomálií uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku, které jsou výsledkem emisí skleníkových plynů a dusíkatých hnojiv.

V úvahu se taky bere zvýšení rychlosti toku sedimentů v řekách a jejich ukládání v pobřežních prostředích. V důsledku zemědělských procesů, odlesňování a vykopávání kanálů. Šíření domestikovaných zvířat, hlodavců a jiných malých zvířat je také považováno. Stejně jako vyhynutí některých druhů zvířat, za přímý důsledek industrializace a růstu měst.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Přítomnost syntetických materiálů, plastů a radioaktivních prvků (způsobených jadernou energií nebo jadernou zkouškou). Také ponechá značku v geologických záznamech, v případě radioaktivních izotopů, někdy i po miliony let. Odborníci také srovnávali předcházející událostí vymírání, aby mohli určit hypotetickou událost zhroucení lidské civilizace.

Nakonec se tým zabýval některými možnými směry výzkumu, které by mohly zlepšit obtížnost otázky, zda na Zemi byli už před námi, jiné vyspělé civilizace. To by mohlo spočívat v “hlubším průzkumu elementárních a kompozičních anomálií v existujících sedimentech, které se týkají předchozích událostí”. Jinými slovy, je nezbytné studovat geologické záznamy z těchto událostí postupného vymíraní na Zemi, protože mohou být vodítkem k odhalení průmyslově vyvinutých civilizací, které tu mohli být před námi.

Aby celá Siluriánká hypotéza mohla být provažována za důvěryhodnou, je zapotřebí více důkazů.  Kromě Země může tato studie posloužit i pro studium minulého života na planetách, jako je Mars a Venuše. I zde autoři navrhují, jak by průzkumy mohly odhalit existenci minulých civilizací a možná i posílit možnost nalezení důkazů o minulých civilizacích na Zemi.

Zdroj: Universetoday.com